Bærekraft i Marker Sparebank

Marker Sparebank skal ta ansvar for en bærekraftig samfunnsutvikling som ikke skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner. Bærekraft og samfunnsansvar blir en stadig viktigere strategisk driver i næringslivet. Bærekraft defineres som en samfunnsutvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det gjelder både økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved samfunnet vårt. Kjernen i finansnæringens samfunnsansvar er å skape verdier og drive lønnsomt uten at dette skjer på bekostning av menneskene rundt oss, miljøet og i strid med grunnleggende etiske prinsipper.

FN's bærekraftsmål

Bærekraft i Marker Sparebank bygger på FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Marker Sparebank har innflytelse på flere av disse målene, men har valgt ut 3 av disse som vi vurderer å kunne påvirke i større grad enn andre.

Logo miljøfyrtårn sertifisert

Miljøfyrtårn

Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.

Åpenhet i Marker Sparebank

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. 

Etiske retningslinjer i Marker Sparebank

Banken er avhengig av tillit fra kunder, myndigheter og samfunnet ellers for å kunne utføre sin forretningsvirksomhet og sine samfunnspålagte oppgaver som sparebank. Bankens etiske retningslinjer presiserer forventninger og krav som banken stiller til sine ansattes handlemåte og opptreden